111

 
01       02 03 
04       05  
  222   
121        122  123
         06  
  333  
124        125 126
         127  

 06

03

2560

ประวัติ กก.ตชด.12      
          
Image 

           ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงในปี พ.ศ.2488 กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคาม จากฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่พยายามจะแพร่ขยายอิทธิพลให้ครอบคลุมภูมิภาคแถบนี้ปัญหาความขัดแย้งการต่อสู้กันด้วยกำลังอาวุธจึงปรากฏขึ้นอย่างกว้างขวาง
        

  Image

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบขณะนั้น ทำให้รัฐบาลมีความตระหนักว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องหามาตรการในการป้องกันและรักษาสถานการณ์บริเวณแนวชายแดน เพื่อป้องกันมิให้ภัยคุกคามต่าง ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยได้ การที่จะมอบหมายให้หน่วยทหารที่มีอยู่ในขณะนั้น ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณแนวชายแดนก็ขัดต่อสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ระบุห้ามมิให้นำกำลังทหารไปวางไว้ ในระยะ 25 กิโลเมตร จากแนวแบ่งเขตชายแดน ไทย - ลาว และกัมพูชา และหากจะพิจารณาใช้กำลังตำรวจภูธรเข้าปฏิบัติภารกิจดังกล่าวตำรวจภูธรก็มีภารกิจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจนไม่มีกำลังเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณแนวชายแดนได้

                   Image      

ในที่สุด รัฐบาลก็ได้พิจารณาจัดตั้งหน่วยกำลัง" ตำรวจตระเวนชายแดน " ขึ้นในปี พ.ศ.2494 โดยกำหนดให้หน่วยจะต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
                  1. สามารถทำการรบได้อย่างทหาร
                  2. สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ
                  3. สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

Image 

              กก.ตชด.12 ได้กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2494 โดยมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่ ถนนเศรษฐศิริ กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่อหน่วยว่า    " กก.ตชด.เขต 1"
              ปี พ.ศ. 2500 - มีสถานการณ์ภายในประเทศ เป็นผลให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปลี่ยนชื่อเป็น " ตำรวจภูธรชายแดน " (ภ.ชด.) ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจภูธร
              ปี พ.ศ. 2503 - กรมตำรวจแบ่งพื้นที่การบังคับบัญชาของหน่วย บช.ภ. และ ภ.ชด. ให้สอดคล้องกับเขตการบังคับบัญชา จึงเป็นผลให้ กก.ตชด.เขต 1 เปลี่ยนชื่อเป็น " กก.ชด.เขต 2 " และได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมาประจำที่ อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี โดยใช้สำนักงานอาคารกองร้อย อส. อ.อรัญประเทศ เป็นอาคารที่ทำการแห่งแรก โดยมี พ.ต.ท.อุดม รักษ์พลเดช เป็น ผกก.ชด.เขต 2 ท่านแรก

          Image                           

               ปี พ.ศ.2509 – ได้ดำเนินการขออนุมัติย้ายสำนักงาน จากกองร้อย อส.อ.อรัญประเทศ ไปตั้งที่บริเวณหลัก กม.ที่ 4 - 5 ของ ถนนธนะวิธี เลขที่ 204 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่รวม 1,965 ไร่
               ปี พ.ศ. 2510-ได้รับงบประมาณจากกรมตำรวจมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2510 โดยมี พ.ต.ท.อรัญ สมบูรณ์สุข เป็น ผกก.ชด.เขต 2
                    ปี พ.ศ. 2511 - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการ " กก.ชด.เขต 2  เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2511
                    ปี พ.ศ. 2515 - มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 130 ลงวันที่ 22 เม.ย.2515 จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( บช.ตชด.) เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ มีผลให้ กก.ชด.เขต 2เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น " กก.ตชด.เขต 2 "
                    ปี พ.ศ. 2526 - พ.ต.อ.ทองอุณห์ เจริญสม ผกก.ตชด.เขต 2 ได้ขออนุมัติย้ายที่ทำการของหน่วยไปตั้งที่ บ้านทุ่งนางาม (หัวหนอง) อ.มะขาม จว.จันทบุรี ได้รับพระราชทานนามหน่วยว่า " ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )"
                     พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อค่ายและเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา ในวันที่ 17ต.ค. 2527
                     ปี พ.ศ. 2529 - ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ      กระทรวงมหาดไทย ( ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2529 แบ่งส่วนราชการในสังกัด บช.ตชด. เป็นผลให้ กก.ตชด.เขต 2หมดสภาพไป และเกิดหน่วยงานขึ้นใหม่ 2 หน่วย ตั้งแต่ 12 ธ.ค.2529 ดังนี้

 Image

                            - กก.ตชด.11 ตั้งอยู่ที่ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อ.มะขาม จว.จันทบุรี ( กก.ตชด.เขต 2 เดิม)

 Image

                            - กก.ตชด.12 ตั้งอยู่ที่ อ.อรัญประเทศ จว.ปราจีนบุรี (ปัจจุบัน จว.สระแก้ว) ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของ กก.ตชด.เขต 2 ก่อนย้ายไปตั้งที่ อ.มะขาม จว.จันทบุรี

 Image
Image
 
 

                      ปี พ.ศ.2533 - ได้รับพระราชทานชื่อหน่วยว่า " ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี "       (สิงห์ สิงหเสนี) และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อค่ายและอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี   เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2533

Additional information